Υπηρεσίες

•    Εγκατάσταση, συντήρηση και επιθεώρηση Συστημάτων Ασφάλειας της Ποιότητας των Τροφίμων (HACCP, ISO, IFS, BRC κ.ά)
•    Συμβουλευτική υποστήριξη εξαγωγών επιχειρήσεων τροφίμων
•    Έλεγχος ετικέτας και διατροφικής επισήμανσης
•    Αδειοδότηση επιχειρήσεων τροφίμων (καταστήματα - εγκαταστάσεις)
•    Εκπόνηση αρχείων Οδηγού Ορθής Υγιεινής (Ε.Φ.Ε.Τ) και σχετική εκπαίδευση προσωπικού
•    Σχεδιασμός και εγκατάσταση εβδομαδιαίου πλάνου καθαρισμού και απολύμανσης
•    Σχεδιασμός πλάνου μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων α υλών και τελικών προϊόντων
•    Εργαστηριακές Αναλύσεις τροφίμων και νερού (χημικές - μικροβιολογικές)
•    SWAB TEST (Έλεγχος μικροβιολογικού φορτίου επιφανειών)
•    Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων και χώρων εργοστασίου
•    Έκδοση Κωδικών Ε.Ε.
•    Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων και σειρών Προϊόντων (Εκπόνηση Συνταγών προϊόντων)
•    Εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων και σχετικών κοστολογίων
•    Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης θερμοκρασίας - Υγρασίας ψυκτικών θαλάμων
•    Διάθεση συστημάτων αυτόματης καταγραφής θερμοκρασίας και Υγρασίας
•    Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
•    Εκπαίδευση, κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (Ε.Φ.Ε.Τ αρ. μητρώου 406)