Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων Νερού και Αποβλήτων

Αρ. Αδείας Υ.Α.Α.Τ: 260411/9-3-2006

Πλήρως εξοπλισμένο με τα πλέον προηγμένα όργανα για τις επιβεβλημένες από τον νόμο αναλύσεις αυτοελέγχου των επιχειρήσεων

Διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 (Δοκιμές - Αρ.Πιστ. 698) βάσει του HACCP και του Οδηγού Ορθής Υγιεινής Πρακτικής