Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

 Για την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών η εταιρεία διαθέτει δικό της χώρο νια τη διεξαγωγή σεμιναρίων και ημερίδων εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές και αξιολογητές από το Μητρώο Εκπαιδευτών και Αξιολογητών του Ε.Φ.Ε.Τ.